อัตราค่าบริการ ยังไม่รวม VAT 7%

เพนกวินแจ้งเพิ่มเติม

 • ผู้ใช้บริการจะต้องเปิดใช้ซิมเพนกวินสุดซอยก่อน จึงจะสามารถสมัครใช้งานโปรกวิ้นสุดซอย เน็ตบุฟเฟ่ต์ สปีดไม่ลดได้ สามารถสมัครใช้บริการได้ ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ผู้ใช้บริการซิมเพนกวินอื่นๆ เช่น ซิมเพนกวินประหยัดชัวร์ ซิมเราและนาย ซิมวัยเก๋า ซิมวัยโจ๋ ซิมไรเดอร์ ซิมติดโปร เป็นต้น สามารถสมัครใช้งานโปรกวิ้นสุดซอยได้ โดยติดต่อเพนกวินคอลเซ็นเตอร์ โทร. 02-114-7989 หรือติดต่อผ่านไลน์ เพนกวินไลน์เซ็นเตอร์ Line ID: @simpenguin
 • สิทธิ์ใช้งานโปรกวิ้นสุดซอย แบบรายเดือน/31วัน นับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบตามระยะเวลาโปรโมชั่น เช่น สมัครโปรกวิ้นสุดซอย เน็ตบุฟเฟต์ สปีดไม่ลด 1Mbps แบบรายเดือน/31วัน จ่าย 298.53 บาท (รวม VAT) วันที่ 15 ส.ค. 61 เวลา 12:00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึง 14 ก.ย. 61 เวลา 12:00 น.
 • โปรกวิ้นสุดซอย แบบต่ออายุอัตโนมัติ ทั้งแบบ 6 รอบและ 12 รอบการใช้งาน สิทธิ์การใช้งานจะนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการสมัครถึงเวลา 24.00 น. นับเป็นวันที่ 1 โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้งานนับไปจนครบวันที่ 31 เวลา 24.00 น. นับเป็น 1 รอบการใช้งาน โดยระบบจะตัดเงินค่าสมัครบริการรอบการใช้งานถัดไปทุกวันที่ 31 ของการใช้งาน เวลา 24.00 น. ไปจนครบรอบที่สมัคร หากผู้ใช้บริการมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบตัดเงินไม่ได้ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้งานโปรเสริมกวิ้นแบบต่อเนื่องได้
 • ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากอินเทอร์เน็ต คิดตามโปรโมชั่นหลักที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
 • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต3G ไม่จำกัดปริมาณ ที่ความเร็วสูงสุดตามที่กำหนด
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้งานก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามโปรโมชั่น ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
 • การสมัครโปรเสริมกวิ้น ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานเริ่มหลังจากได้รับSMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อน หรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามโปรโมชั่นหลักที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
 • ผู้ใช้บริการแบบต่ออายุอัตโนมัติต้องเติมเงินให้เพียงพอกับค่าสมัครใช้บริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ก่อนสิ้นสุดรอบการใช้งาน (ก่อนเวลา 24.00 น.) โดยระบบจะต่ออายุการใช้งานให้อัตโนมัติในวันสิ้นรอบ หากผู้ใช้บริการมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบตัดเงินไม่ได้ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้งานโปรโมชั่นเสริมต่อเนื่องได้ และเมื่อใช้งานครบ 6 รอบหรือ 12 รอบการใช้งานแล้ว จะถือว่าสิ้นสุดการต่ออายุโปรโมชั่นเสริม
 • โปรกวิ้นสุดซอย สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) หรือการแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งานดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานใดๆ ที่มีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งาน หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น หรือจำกัดปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการและความเร็วของอินเทอร์เน็ตตามความเหมาะสม
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์
 • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
 • ค่าบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวม VAT 7% ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพนกวินคอลเซ็นเตอร์ โทร. 02-114-7989 ติดต่อผ่านไลน์ เพนกวินไลน์เซ็นเตอร์ Line ID: @simpenguin