เช็กความพร้อมก่อนย้ายค่าย
ตรวจเช็กยอดค้างชำระ
มีการลงทะเบียนกับค่ายเดิมก่อนย้าย
ชื่อผู้ขอโอนย้ายเลขหมายต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับค่ายเดิม

ย้ายมาเป็นเพนกวินสุดซอยได้ง่ายๆ

หมายเหตุ

  • ไม่สามารถโอนเงินคงเหลือและวันใช้งานจากค่ายเดิมได้
  • ​ระยะเวลาในการย้ายค่ายประมาณ 2 วันทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ** ลูกค้าที่มาทำเรื่องย้ายค่ายที่ศูนย์บริการก่อน 14:00 น. ในวันทำการ จะสามารถเริ่มใช้เพนกวินได้ในวันถัดไป **
  • เอกสารย้ายค่ายในนามนิติบุคคล
    • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 3 เดือน​
    • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หากไม่สามารถมาเองได้ ต้องมอบอำนาจให้คนอื่นมายื่นคำขอแทน พร้อมแนบหนังสือมอบอำนาจต้นฉบับ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย​
    • เอกสารทุกหน้า ต้องมีลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตรานิติบุคคลด้วย (ถ้ามี)
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาโทร. 02-114-7989 หรือติดต่อเพนกวินไลน์เซนเตอร์ @simpenguin
ลำดับวันดำเนินการย้ายมาเป็นเพนกวินสุดซอย
วันที่ "ลูกค้า" ลงทะเบียนขอโอนย้ายที่จุดบริการ
ขณะนี้เลขหมายของท่าน อยู่ในระหว่างการย้ายค่าย กรุณาใช้ซิมเครือข่ายเดิมจนกว่าซิมจะดับแล้วค่อยสลับซิม เปลี่ยนเป็นเพนกวินสุดซอยนะครับ (โทร. 02-114-7989)
เริ่มใช้งาน "ซิมเพนกวินสุดซอย"
ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเพนกวินสุดซอย
จุดบริการย้ายมาใช้ “ซิมเพนกวินสุดซอย”
บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด
87 โครงการเดอะแจส รามอินทรา ชั้น 3 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
ถาม-ตอบ

สามารถทำเรื่องย้ายค่ายได้ที่ตัวแทนให้บริการตามสาขาที่แจ้ง

เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ไม่ติดข้อจำกัด ของการใช้งานหมายเลขเดิม โดยสามารถนำหมายเลขเดิมที่ใช้งานอยู่ โอนย้ายไปยังผู้ให้บริการ รายอื่นได้

ไม่สามารถโอนมาที่เครือข่ายใหม่ได้ แนะนำใช้ให้หมดก่อน หรือโอนให้กับเบอร์อื่นในเครือข่ายเดิม

สามารถใช้งานได้ตามปกติ จนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการตาม SMS ที่แจ้ง และคุณได้เปลี่ยน มาใช้ซิมเพนกวินสุดซอยโดยสมบูรณ์