รายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนทุกหกเดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565