รายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนทุกหกเดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566