รายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนทุกหกเดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565