รายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนทุกหกเดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566