เพื่อปฏิบัติตามประกาศและแนวปฏิบัติของสำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า (Pre-paid) บริษัทฯ ขอเรียนต่อลูกค้าซิมเพนกวินให้ทราบว่าบริษัทฯ จะติดต่อลูกค้าที่มีการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ รวมถึงลูกค้าที่ได้มีการลงทะเบียนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) โดยจะติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ และ/หรือ การส่งข้อความสั้นผ่านทาง sms ตั้งแต่วันที่3 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป เพื่อแจ้งให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่ให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้น บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องระงับการให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด